Disclaimer

Flash Connectivity Group zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Flash Connectivity Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken, komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten, waarvoor Flash Connectivity Group geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Flash Connectivity Group behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flash Connectivity Group.